Log in New API Help About

4.7 KB of Diff
Created 1 month, 3 weeks ago — expires in 310 days
https://dpaste.com/DCR6YV2UF
SOFT WRAP RAW TEXT DUPLICATE DIFF
Test on /media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/test.csv - WER: 1.000000, CER: 0.505521, loss: 73.990807
--------------------------------------------------------------------------------
Best WER: 
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.500000, CER: 0.428571, loss: 10.426922
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23302870.wav
 - src: "cút đi"
 - res: "ố đi"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.666667, CER: 0.341463, loss: 51.440006
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23847386.wav
 - src: "con hâm này đi với không đi cái gì"
 - res: "con ha na điy vâ không đi chi nhi"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.666667, CER: 0.400000, loss: 22.734325
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23357967.wav
 - src: "vẫn là trinh"
 - res: "ôn là chin"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.714286, CER: 0.343750, loss: 44.940796
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_22214606.wav
 - src: "giờ đi sang bản bên phía ta"
 - res: "loo i sang bam vên hie ta"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.750000, CER: 0.333333, loss: 51.394402
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_22381114.wav
 - src: "và đêm nay nến thắp sáng lên rồi"
 - res: "bà đe nay nen tá han lên đố"
--------------------------------------------------------------------------------
Median WER: 
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 1.000000, CER: 0.478261, loss: 63.793339
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23852470.wav
 - src: "chỉ còn nồng hơi thở những vần thơ"
 - res: "hi côn nao ưi tha nhứn uan chớnn"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 1.000000, CER: 0.586207, loss: 63.094334
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23753753.wav
 - src: "à nhớ ra rồi nhớ rồi"
 - res: " na ma na đoi nh hog"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 1.000000, CER: 0.391304, loss: 62.933266
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23380405.wav
 - src: "đến bố mẹ còn chẳng nhận ra cháu ạ"
 - res: "đấ bô me coan chan nam lai chao  "
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 1.000000, CER: 0.425000, loss: 62.822884
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_22214603.wav
 - src: "để tâm trí đem hoà cùng sách vở"
 - res: "đên taon hi đam o cong sac o"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 1.000000, CER: 0.531250, loss: 61.423340
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23847389.wav
 - src: "thì trinh cảm thấy yên tâm"
 - res: "thi thênh cân ta tham"
--------------------------------------------------------------------------------
Worst WER: 
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 1.857143, CER: 0.738095, loss: 182.417709
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_22493633.wav
 - src: "trời ơi người ấy có buồn không"
 - res: " đo toi o muơi ô cuo uôn chon n ta hi o ou"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 2.000000, CER: 0.793103, loss: 133.020676
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_21824046.wav
 - src: "không không không sao đâu"
 - res: "ai đa cá kon hong  hon ge  a ao a"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 2.000000, CER: 1.214286, loss: 104.527702
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23707417.wav
 - src: "trong mơ hồ"
 - res: "than la  ế  coi a h "
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 2.000000, CER: 1.500000, loss: 36.011593
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23303052.wav
 - src: "yêu"
 - res: "iug g̛"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 2.000000, CER: 1.000000, loss: 16.580322
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_22791283.wav
 - src: "không"
 - res: "a ao"
--------------------------------------------------------------------------------