Log in New API Help About

5.1 KB of Diff
Created 1 month, 3 weeks ago — expires in 310 days
https://dpaste.com/78SF3VG2S
SOFT WRAP RAW TEXT DUPLICATE DIFF
Test on /media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/test.csv - WER: 0.858930, CER: 0.520636, loss: 73.990807
--------------------------------------------------------------------------------
Best WER: 
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.000000, CER: 0.000000, loss: 16.274881
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23667729.wav
 - src: "ý cô là sao"
 - res: "ý cô là sao"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.090909, CER: 0.055556, loss: 55.689800
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_21861995.wav
 - src: "vậy nó có liên quan gì đến con gái tôi chứ"
 - res: "và nó có liên quan gì đến con gái tôi chứ"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.200000, CER: 0.115385, loss: 38.820374
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23689546.wav
 - src: "anh cảm thấy thế nào"
 - res: "anh đang thấy thế nào"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.250000, CER: 0.136364, loss: 28.964680
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23756189.wav
 - src: "tôi liền trả lời"
 - res: "tôi nên trả lời"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.250000, CER: 0.166667, loss: 26.108799
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_22493635.wav
 - src: "như mẹ chúng ta"
 - res: "như mà chúng ta "
--------------------------------------------------------------------------------
Median WER: 
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.923077, CER: 0.652174, loss: 160.955902
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23707416.wav
 - src: "bởi cứ nhắm mắt lại là em lại thấy hình ảnh của thảo"
 - res: "mày có gan mà là cô hay là ai đi anh "
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.923077, CER: 0.538462, loss: 117.688553
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23725607.wav
 - src: "trời ơi con gái của tôi sao con lại khổ như vậy chứ"
 - res: "tớ đoán là từ tôi sang ông ta ông và chứng"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.923077, CER: 0.535211, loss: 106.678726
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23745306.wav
 - src: "nhưng sự việc đi qua đã khiến cho trinh không thể không tin"
 - res: "n s h i a ca hn ta tin con thế con tin"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.928571, CER: 0.638889, loss: 187.059784
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_22750206.wav
 - src: "sông sâu còn có kẻ dò đố ai lấy thước mà đo lòng người"
 - res: "ông ta còn thấy anh đứng nathan đã lang"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 0.928571, CER: 0.452381, loss: 121.441055
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23302869.wav
 - src: "cũng vừa mới ngồi thôi nước còn chưa uống hết một nửa đây này"
 - res: "n cô mà nói tôi nợ con thứ ông hết mất nó ở đây "
--------------------------------------------------------------------------------
Worst WER: 
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 1.200000, CER: 0.958333, loss: 107.753784
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_22528273.wav
 - src: "sau khi anh chết rồi"
 - res: "tôi ghét ông cha cũng cung"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 1.250000, CER: 0.904762, loss: 100.270058
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_22528215.wav
 - src: "năm tháng mỏi mòn"
 - res: "ông còn hèn trong họ "
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 1.250000, CER: 0.608696, loss: 49.198963
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23801917.wav
 - src: "chinh không trả lời"
 - res: "i chân cho ta là"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 1.800000, CER: 0.724138, loss: 133.020676
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_21824046.wav
 - src: "không không không sao đâu"
 - res: "cha cha con không còn e t a a a"
--------------------------------------------------------------------------------
WER: 2.333333, CER: 1.214286, loss: 104.527702
 - wav: file:///media/cv-corpus-6.1-2020-12-11/vi/clips/common_voice_vi_23707417.wav
 - src: "trong mơ hồ"
 - res: "hàng a a b c coi anh "
--------------------------------------------------------------------------------